Privacy Policy

Healthy4feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Healthy4feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In dit geval voor de correspondentie per brief of mail en van nieuwsbrieven, facturering en vermelding op de Healthy4feet website.
  • De verwerking van uw gegevens zich beperken tot enkel die gegevens die minimaal voor verwerking van deze doelen nodig zijn.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegeven gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtremt uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Healthy4feet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in het algemeen, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op ons contactformulier van deze website.